HyperLink
Lịch sử phát triển

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN

(Ninh Thuận Teacher Training College)

  

 

-      Địa điểm: Thị trấn Khánh Hải , Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
·      Tel: 068.3873169
·      Fax: 068.3873458
·      Email: cdspnthuan@yahoo.com.vn
 
Tổng quan về trường:
 
     - Trường CĐSP Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ hai trường Sư phạm: Trường   Trung học Sư phạm Thuận Hải và Trường Sư phạm đào tạo giáo viên cấp II (Sư phạm cấp II) Thuận Hải.
 
  - Trường Trung học Sư phạm Thuận Hải được thành lập theo Quyết định số 627/QĐ ngày 26/12/1975 của Bộ Giáo dục và Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học cho tỉnh Thuận Hải.
 
   - Trường Sư phạm cấp II Thuận Hải được thành lập theo Quyết định số 187/QĐ ngày 24/9/1976 của Bộ Giáo dục. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS cho tỉnh Thuận Hải.
 
  - Tháng 4 năm 1992 tỉnh Thuận Hải được tách thành 2 tỉnh: Ninh Thuận và Bình Thuận. Hai trường Sư phạm đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được giữ nguyên hiện trạng cả về CSVC, trang thiết bị và đội ngũ cho tỉnh Ninh Thuận.
 
  - Ngày 26/6/1993 Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 607/QĐUB-NT về việc sáp nhập hai trường Sư phạm lấy tên là Trường Sư phạm Ninh Thuận. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, hợp đồng đào tạo giáo viên PTTH và nâng chuẩn đào tạo giáo viên các cấp.
 
  - Ngày 02 tháng 10 năm 2000 trường Sư phạm Ninh Thuận được nâng cấp thành trường CĐSP Ninh Thuận theo Quyết định số 4024/2000/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên có trình độ CĐSP và các trình độ thấp hơn; bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ giáo dục trường THCS, tiểu học, mầm non; nghiên cứu khoa học.     
 
1.      Tổ chức nhân sự và đội ngũ giảng viên:
·      Ban giám hiệu: Gồm 01 Hiệu trưởng phụ trách chung và 1 Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường.
·      Hội đồng tư vấn: Bao gồm hội đồng khoa học & đào tạo và hội đồng không thường trực.
·      Đội ngũ giảng viên:
Tính đến năm 2006 đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường CĐSP Ninh Thuận là 67 người, trong đó có: Tiến sĩ: 01; Nghiên cứu sinh: 01; Thạc sĩ : 18; Cao học: 05; Đại học: 42.
·      Các phòng chức năng và bộ phận chuyên môn gồm có: 
      -   Phòng Đào tạo & NCKH;
-   Phòng Hành chánh - Quản trị;
-       Phòng Tổ chức - Chính trị;
-       Phòng Tài vụ;
-       Các Khoa: gồm 3 khoa: khoa Tự nhiên, khoa Xã hội và khoa Tiểu học;
         -       Tổ: gồm 4 tổ : tổ Ngoại ngữ, tổ Nhạc-Họa-Thể dục; tổ Tâm lý-Giáo dục; tổ Chính trị.
         -       Chi bộ Đảng;
         -       Đoàn TN;
         -       Côngđoàn; 
2.      Đào tạo:
·      Quy mô đào tạo:
 
       Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh thuận là trung tâm duy nhất đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mẫu giáo và bồi dưỡng cán bộ quản lý (THCS, tiểu học, mầm non) cho tỉnh nhà. Trung bình mỗi năm trường đã đào tạo hơn 300 giáo sinh thuộc các hệ chính quy và không chính quy. Trước khi chia tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trường CĐSP Ninh Thuận còn đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non cho tỉnh Bình Thuận. Trong 30 năm qua trường CĐSP Ninh Thuận đã đào tạo được 12.385 giáo viên các cấp, trong đó giáo viên THCS: 4.981 GV; Tiểu học: 6.763 GV và Mầm non: 641 GV.
 
       Trước đây, trường còn hợp đồng đào tạo với các cơ sở đại học (Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh) đào tạo kỹ sư và giáo viên có trình độ đại học thuộc các ngành Kỹ thuật Nông nghiệp, Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tiểu học; ĐHSP Toán và ĐHSP Văn. Trường cũng đã tào tạo cho tỉnh nhà hơn 200 cán bộ quản lý giáo dục.
 
·   Cơ cấu ngành nghề, bậc đào tạo và văn bằng được cấp:
Hiện nay trong trường đang tổ chức đào tạo 3 bậc học: Đại học (hợp đồng đào tạo với Đại học Đà Lạt), Cao đẳng và Trung học sư phạm thuộc hai hệ chính quy và không chính quy và gồm các ngành sau:
- Bậc đại học (University Level) có Đại học Luật. Đào tạo cử nhân Luật. Văn bằng được cấp: Cử nhân Đại học Luật hệ tại chức (do Đại học Đà Lạt cấp).
Bậc Cao đẳng (College Level):
+ Đào tạo giáo viên dạy học bậc trung học cơ sở (Junior High School Teacher Training). Thời gian học là 3 năm với 170 đơn vị học trình. Văn bằng được cấp: Cử nhân Cao đẳng Sư phạm hệ chính quy. Bao gồm các ngành (Specialities) học sau:
                              

                       -   Sư phạm Toán

                       -   Sư phạm Lý – Tin

                       -   Sư phạm Sinh- Kỹ thuật NN

                       -   Sư phạm Kỹ thuật CN - Tin

                       -   Sư phạm Ngữ Văn

                       -   Sư phạm Địa-Kỹ thuật NN

                       -   Sư phạm Nhạc - Mỹ thuật

                       -   Sư phạm Mỹ thuật - Nhạc

                       -   Sư phạm Nhạc (chuyên ngành)

                       -   Sư phạm Mỹ thuật (chuyên ngành)

                       -   Giáo dục thể chất - Công tác Đội

                       -    Giáo dục Mầm non.
 
+ Đào tạo cử nhân cao đẳng (ngòai sư phạm). Thời gian học là 3 năm với 170 đơn vị học trình. Văn bằng được cấp: Cử nhân Cao đẳng hệ chính quy. Bao gồm các ngành (Specialities) học sau: • Tiếng Anh; • Tin học
Ngòai các ngành đang đào tạo trên, Trường cũng đã đào tạo giáo viên CĐSP thuộc các ngành được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép mở mã ngành sau: 
                   -   Sư phạm Tóan - Tin
                   -   Sư phạm Tóan - Lý
                   -   Sư phạm Vật lý
                   -   Sư phạm Sinh học
                   -   Sư phạm Sinh - Hóa
                           -   Sư phạm Văn - Tiếng Việt
                           -   Sư phạm Lịch sử
                           -   Sư phạm Giáo dục công dân - Sử
                           -   Giáo dục Tiểu học

           - Bậc Trung học Sư phạm: Thời gian học là 2 năm. Văn bằng được cấp: Trung học Sư phạm gồm hai ngành học sau:

+ Đào tạo giáo viên Tiểu học (Primary School Teacher Training).
+ Đào tạo giáo viên Mẫu giáo (Nursery School Teacher Training).
 
3.      Nghiên cứu khoa học:
 
       - Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng. Cùng với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của trường có những bước phát triển mới về số lượng và chất lượng. Nhiều đề tài cấp Trường được triển khai ứng dụng đạt hiệu quả.
 
      - Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu phục vụ công tác thay sách và đổi mới phương pháp giảng dạy. Ba năm học liền: 2003 – 2004, 2004 – 2005 và 2005 – 2006, trường đã có tổng cộng 5 đề tài nghiên cứu khoa học được Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở chọn và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu (mỗi đề tài 10 triệu đồng) và 4 đầu sách hỗ trợ giảng viên các trường Cao đẳng sư phạm do Dự án Đào tạo Giáo viên Trung học Cơ sở hỗ trợ kinh phí (mỗi đề tài 1.000 USD). Một số các công trình và bài báo khoa học được chọn và đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
 
      - Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được chú trọng đẩy mạnh. Hơn 100 đề tài cấp trường được nghiệm thu trong đó có đề tài tham gia dự án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm” của Bộ GD&ĐT và có 01 đề tài được giải.
 
4.      Hợp tác quốc tế:
 
       - Được sự hỗ trợ của tổ chức WUSC (Canada)về đội ngũ chuyên gia giảng dạy, cùng phối hợp với đội ngũ giảng viên, cán bộ giảng dạy của tổ Ngoại ngữ Trường đã đào tạo một số lượng lớn giáo viên giảng dạy tiếng Anh có trình độ cao đẳng phủ kín các cấp 1 và 2 trong Tỉnh.    Tổ chức WUSC cũng đã hỗ trợ cho 01 giáo viên đi tập huấn chuyên môn tiếng Anh ở nước ngoài (Canada).
 
       - Năm 2003, Trường cũng được Dự án Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở – Bộ Giáo dục & Đào tạo chọn một giảng viên Tiếng Anh cho đi tập huấn về kỹ năng và phương pháp giảng dạy đại học ở Vương quốc Anh.
 
5.      Cơ sở vật chất:
·    Mặt bằng:
Trường CĐSP Ninh Thuận có một cơ sở đào tạo với tổng diện tích 35.060 m2 được đặt tại Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

 

Thông báo - Hội họp
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Lịch công tác tuần (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020)
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 4

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft